Beleidsplan

Hoofdpunten Beleidsplan

Spelgroep Phoenix is gegroeid van een groepje samenspelende vrienden tot een bloeiende stichting met een uitgebreide spellencollectie, twee speellocaties, circa 50 donateurs, en vele bezoekers op de speldagen. Phoenix werd een stichting op 22 mei 2004 met een bestuur en Stichtings-adviesraad (SAR). Phoenix verkreeg de ANBI-status per 1 januari 2009.

Als doel van Phoenix wordt geformuleerd in de statuten het promoten van spellen in het algemeen en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden ten aanzien van spellen. In Leiden wordt in principe op alle woensdagavonden gespeeld. In Capelle wordt op alle dinsdagavonden gespeeld. Het streven is om jaarlijks zowel in Leiden als Capelle minimaal vier speldagen te organiseren. De spelkring Leiden speelt sinds 2015 in een ruimte van stichting Radius in de Merenwijk (update: in 2020 overgenomen door Incluzio). De spelkring Capelle huurt een ruimte van stichting CMC.

Het bestuur streeft naar een jaarlijkse aanwas van recente spellen. We kopen hiertoe de laatste jaren meer zelf nieuwe spellen. Het bestuur streeft ernaar jaarlijks een aantal spellen af te stoten zodanig dat de aanwas van spellen min of meer in balans is met de afgestoten spellen (om het kastruimtebeslag constant te houden).

In 2019 viert Phoenix in Leiden het vijftienjarig bestaan en in Capelle de 10e verjaardag. Het bestuur en de Stichting Advies Raad zijn van mening dat deze momenten gebruikt moeten worden om de band tussen Leiden en Capelle aan te halen. In het kader van het 15-jarig bestaan van stichting spelgroep Phoenix, is er een nieuw logo ontworpen en gepresenteerd.

We organiseren meer demo’s op basis van de spellen die we in onze collectie hebben. We zijn gestopt met demonstraties in de buitenlucht met ingang van 2011. Het organiseren van een toernooi was in het verleden goed voor het imago. De stichting zal in de komende periode niet actief streven naar organisatie van grote toernooien.

De website van Phoenix is in 2013 grondig vernieuwd en streeft 2 doelen na. Namelijk (1) als uithangbord voor mensen die niet weten wie we zijn en wat we doen (2) en als intern om te communiceren over spelavonden, spelavondverslagen, etc. Promotie om nieuwe spelers te bereiken is iets wat we continu moeten blijven doen.

In 2018 is de AVG in werking getreden. Het bestuur heeft alle donateurs en contacten benaderd met de vraag of er toestemming verleend wordt om in contact te treden via in het bijzonder e-mail. Nieuwe donateurs wordt automatisch gevraagd toestemming te geven. Eenieder die toestemming heeft verleend kan dit te allen tijde via mail of schrifjtelijk intrekken.

Het bestuur is regelmatig aanwezig op spelavonden en is dan informeel aanspreekbaar door donateurs en bezoekers. Ook de website en info@spelgroepphoenix.nl zijn beschikbaar om het bestuur te benaderen. Functies in het bestuur, de SAR en andere commissies zijn onbezoldigd. Wij wensen voor demonstrateurs, spelvertalers, toernooileiders of begeleiders liever geen betaling in cash maar liever in natura. Het bestuur streeft er naar om per jaar maximaal 1 bestuurslid te laten wisselen. Liefst niet meer dan 1 tegelijk. Dit in verband met de continuïteit van de stichting.

Phoenix streeft naar een financieel gezonde balans waarmee tegenvallers opgevangen kunnen worden. Door de recent flinke gestegen huren in combinatie met de corona-periode zijn de reserves van Phoenix flink uitgehold. De komende tijd is het daarom van cruciaal belang voor Phoenix om de uitgaven en inkomsten weer met elkaar in balans te brengen.

Het volledige beleidsplan is hier te lezen

Jaarverslag en Financieel verslag

  • Lees meer over de activiteiten van Phoenix in het afgelopen jaar in het jaarverslag 
  • Lees meer over de resultaten van het afgelopen jaar in het financieel jaarverslag

De stichting heeft geen bezwaren tegen het gebruik van citaten die van onze website worden genomen voor het schrijven van artikelen, onder voorwaarde dat de website als bron van herkomst wordt genoemd. Ook stellen we het op prijs een kopie van het artikel te ontvangen.

Een spel doneren of in bruikleen geven

Soms krijgen we spellen in bruikleen -> na uiterlijk een half jaar koppelen we terug met gulle gever. Bij geen reactie beschouwen we het als een gift. Dit zullen we expliciet in communicatie vermelden. Spellen die we gekregen hebben voor vertalingen en demo’s (of spel in zonnetje) zijn een gift  en daarmee kunnen we na een half jaar naar eigen goeddunken omgaan.
Tevens willen we kritisch blijven met wat we aannemen als we privé donaties krijgen. Idealiter betrekken we de spelexperts bij privé donaties.

Stichting Spelgroep Phoenix is sinds 1 januari 2009 door de Belastingdienst middels een beschikking aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als iemand een gift wilt doen aan een ANBI, dan kan dit fiscaal interessant zijn. Voor sponsoring geldt dat deze BTW-aftrekbaar is. Voor een schenking geldt dat deze boven een bedrag van zo’n EUR 230 aftrekbaar is van de belastbare winst van het bedrijf. Bovendien is het als ANBI vaak gemakkelijker om in aanmerking te komen voor subsidie. In alle gevallen geldt dat er geen tegenprestatie tegenover de schenking mag staan.

Het privacystatement van Spelgroep Phoenix vind je hier.